موارد استفاده و جایگاه هر کدام از کفش‌ها کجاست؟

موارد استفاده کفش : کفش‌ها انواع مختلفی دارند که هرکدام نیز موارد استفاده‌ی مختص به خود را دارند. از این رو ما کفش‌ها را در چند دسته قرار داده‌ایم که عبارتند از: